ZWROTY, REKLAMACJE I WYMIANY

  • SKLEP NIE PRZYJMUJE PRZESYŁEK REKLAMOWANYCH TOWARÓW ODSYŁANYCH ZA POBRANIEM.
  • JEŻELI ZE WZGLĘDU NA RODZAJ TOWARU LUB SPOSÓB JEGO ZAMONTOWANIA DOSTARCZENIE GO PRZEZ KLIENTA NA ADRES WSKAZANY W § 1 PKT 4 REGULAMINU, BYŁOBY NADMIERNIE UTRUDNIONE, KLIENT JEST OBOWIĄZANY UDOSTĘPNIĆ TOWAR SPRZEDAJĄCEGO W MIEJSCU, KTÓRYM TOWAR SIĘ ZNAJDUJE.
  • REKLAMACJA POWINNA ZAWIERAĆ CO NAJMNIEJ IMIĘ I NAZWISKO, ADRES E-MAIL KLIENTA, NUMER ZAMÓWIENIA ORAZ OPIS ZGŁASZANYCH ZASTRZEŻEŃ. DO REKLAMACJI NALEŻY DOŁĄCZYĆ DOWÓD ZAKUPU (NP. PARAGON LUB FAKTURĘ).
  • SKLEP ROZPATRUJE REKLAMACJE ORAZ INFORMUJE KLIENTA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA REKLAMACJI NIEZWŁOCZNIE, NIE PÓŹNIEJ JEDNAK NIŻ W TERMINIE 14 DNI OD MOMENTU OTRZYMANIA REKLAMOWANEGO TOWARU.
  • KOSZTY ZWIĄZANE Z ODESŁANIEM SPRZEDAJĄCEGO TOWARU REKLAMOWANEGO, SKLEP ZWRACA NATYCHMIAST PO POZYTYWNYM ROZPATRZENIU REKLAMACJI.
  • W PRZYPADKU NIEUWZGLĘDNIENIA REKLAMACJI KLIENTA PRZEZ SPRZEDAWCĘ, KLIENTOWI PRZYSŁUGUJE MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ. ZASADY DOSTĘPU DO WYŻEJ WYMIENIONYCH PROCEDUR OKREŚLAJĄ KAŻDORAZOWO PRZEPISY PRAWA REGULUJĄCE ICH ZASTOSOWANIE I PRZEBIEG (NP. MOŻLIWOŚĆ SKIEROWANIA SPRAWY, ZA ZGODĄ KLIENTA I SPRZEDAJĄCEGO, DO STAŁEGO POLUBOWNEGO SĄDU KONSUMENCKIEGO).
  • W PRZYPADKU WAD TOWARU, KLIENT MOŻE ŻĄDAĆ – NA ZASADACH OKREŚLONYCH W USTAWIE Z DNIA 23 KWIETNIA 1964 R. – KODEKS CYWILNY (DZ.U. 2014 POZ. 21- TJ.; „KODEKS CYWILNY”) – NAPRAWY TOWARU, WYMIANY TOWARU NA WOLNY OD WAD, OBNIŻENIA CENY TOWARU ALBO MOŻE ODSTĄPIĆ OD UMOWY SPRZEDAŻY. KUPUJĄCY NIE MOŻE ODSTĄPIĆ OD UMOWY JEŻELI WADA TOWARU JEST NIEISTOTNA.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Do

DNP SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w:

POLANOWO 27a

89-300 WYRZYSK

 

Adres do korespondencji:

ul. Przemysłowa 15

21-400 ŁUKÓW

 

 

 

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.