Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Pouczenie o reklamacji produktu

Rękojmia; Niezgodność towaru z umową; Gwarancja; Reklamacje

 1. Obowiązkiem Sprzedającego jest dostarczenie Klientowi Produktów bez wad.
 2. Wg. najlepszej wiedzy Sklepu, wszystkie produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad, oraz wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie jakości.
 3. Sprzedający jest odpowiedzialny względem kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową, jeżeli towar sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną.
 4. Sprzedający odpowiada z tytułu niezgodności towaru z umową, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi. Jeżeli termin przydatności do użycia kończy się po upływie dwóch lat od wydania Produktu Klientowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady stwierdzone przed upływem tego terminu.
 5. W przypadku wad towaru, Klient może żądać – na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 poz. 1025; „Kodeks cywilny”) – wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. Kupujący nie może odstąpić od umowy jeżeli wada towaru jest nieistotna, z zastrzeżeniem § 8.Konsument może żądać – na zasadach określonych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 287) – w pierwszej kolejności naprawy lub wymiany wadliwego towaru, a na kolejnym etapie dochodzenia roszczeń – zwrotu zapłaconej ceny.
 6. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta lub Sprzedającego. O istnieniu i treści gwarancji Sklep informuje Klienta przy opisie towaru na stronie internetowej Sklepu. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji i jej zakresie może być zawarte również na etykiecie Produktu.
 7. Klient może, według swojego wyboru, skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji, bezpośrednio u gwaranta oraz z uprawnień przysługujących mu z tytułu niezgodności towaru z umową od Sprzedawcy.
 8. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową powinny być składane pisemnie, wraz z reklamowanym towarem, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, na adres: DN STORE SP. Z O.O. SP. K. Ujrzanów 42b, 08-110 Siedlce lub adres mailowy: sklep@dolina-noteci.pl.
 9. Sklep nie przyjmuje przesyłek reklamowanych towarów odsyłanych za pobraniem.
 10. Do reklamacji należy wskazać dane identyfikujące zamówienie (np. nr zamówienia, login Użytkownika, etc.) lub dołączyć dowód zakupu (np. paragon lub kserokopię faktury). Reklamacja powinna zawierać również opis zgłaszanych zastrzeżeń do produktu.
 11. Sklep rozpatruje reklamacje oraz informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamowanego towaru.
 12. Koszty związane z odesłaniem Sprzedawcy reklamowanego towaru Sklep zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 13. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klienta przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do wyżej wymienionych procedur określają każdorazowo przepisy prawa regulujące ich zastosowanie i przebieg (np. możliwość skierowania sprawy, za zgodą Klienta i Sprzedawcy, do stałego polubownego sądu konsumenckiego).


pixel